Vide, kvalitāte un energoefektivitāte

Vides aizsardzība  

SIA VK Terminal Services savā darbībā pievērš lielu uzmanību ekoloģijai un vides jautājumiem. Uzņēmuma teritorijā tiek ekspluatētas mūsdienīgas tehnoloģijas ar  vadības un kontroles sistēmām, kas nodrošina drošu ķīmisko un naftas produktu kravu pieņemšanu, uzglabāšanu un atkraušanu. Vides un darbinieku aizsardzībai izstrādāta apkārtējās vides uzraudzības sistēma saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Tiek veikts monitorings, iekšējie un ārējie auditi, procesu kontrole un uzraudzība. Atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standartam akreditēta laboratorija veic sistemātisku apkārtējās vides uzraudzību un tiek veikti pasākumi ietekmes uz vidi samazināšanai.

Piesārņojošā darbība  

Ventspils reģionālā vides pārvalde ir izsniegusi SIA  VK Terminal Services B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. VE131B0007. Atļaujā noteiktā piesārņojošā darbība:   

naftas bāzes un termināli ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas daudzums, kas pārsūknēts gadā pēdējo triju gadu laikā) 5000 un vairāk tonnu gadā, iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai — 20 tonnu un vairāk, iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un kurām nepieciešama atļauja saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē emisijas no stacionārajiem piesārņojuma avotiem, ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazāku par 450 tonnā;   

Atļaujas nosacījumu kontrole tiek īstenota katru mēnesi, savukārt vienu reizi gadā Ventspils reģionālā vides pārvaldē tiek iesniegta atskaite par atļaujas nosacījumu izpildi.

Emisiju kontrole  

Lai samazinātu gaistošo organisko savienojumu emisiju gaisā tankkuģu kraušanas laikā, SIA VK Terminal Services teritorijā pie 36. piestātnes ir uzstādīta naftas produktu tvaiku savākšanas un pārstrādes iekārta, kas nodrošina naftas produktu tvaiku savākšanu un rekuperāciju tankkuģu kraušanas laikā 35A. un 36. piestātnēs. Projektētā naftas produktu tvaiku rekuperācijas iekārtas efektivitāte ir 98%. Maksimāla iekārtas caurlaides spēja ir 4000 m3/h.

Papildus pasākumi emisiju kontrolei:  

  • atsevišķos rezervuāros produkts tiek uzglabāts zem peldošā pontona un slāpekļa spilvena. Pontona virsma ir produktu tvaiku necaurlaidīga, emisijas samazinās par 98%;  
  • produktu pārkraušanas kompleksā ir automatizēta tehnoloģisko procesu vadības sistēma, kas nodrošina tehnoloģiskā procesa kontroli, vadību un pretavārijas aizsardzību;   
  • rezervuāru, tvertņu un citu  iekārtu darba parametri ir redzami uz datoru monitoriem, kas atrodas centrālās pults telpā un tos pastāvīgi kontrolē pretavārijas aizsardzības sistēma un pults operators; 

Kvalitātes sistēma 

SIA VK Terminal Services ir ieviesta un jau 20 gadus darbojas integrētā kvalitātes un vides pārvaldības sistēma, kura atbilst divu starptautisko standartu prasībām - ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015. Integrētās kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas sertifikācija aptver uzņēmuma darbības pamatsfēras: Lejamkravu, tai skaitā naftas un ķīmisko produktu pieņemšana, uzglabāšana un iekraušanas infrastruktūras apkalpošana un tehnoloģisko procesu veikšana. Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana. Uzturot un pilnveidojot integrēto vadības sistēmu, SIA VK Terminal Services piesaka sevi kā uzņēmums, kura vadība un darbinieki:  

  • īsteno atbilstošu kvalitātes, vides un energoefektivitātes politiku un mērķus;  
  • domā par uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību;  
  • cenšas paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju;  
  • rūpējas par naftas un ķīmijas produktu pārkraušanas pakalpojumu un attiecīgas infrastruktūras uzturēšanas kvalitāti, Klientu apmierinātību ar sniedzamajiem pakalpojumiem;  
  • nodrošina savas darbības atbilstību vides normatīvo aktu prasībām un uzņēmuma virzību uz nepārtrauktu snieguma uzlabojumu vides aizsardzības jomā un dabas resursu racionālā izmantošanā;  
  • mērķtiecīgi mazina uzņēmuma arodveselības un darba drošības riskus.  

Energoefektivitāte/ Energopārvaldības sistēma

Saskaņā ar Energoefektivitātes likumu SIA VK Terminal Services atbilst lielo elektroenerģijas patērētāju un lielo uzņēmumu kritērijiem, kam ir pienākums ieviest un uzturēt sertificētu energopārvaldības sistēmu vai veikt energoauditu. SIA VK Terminal Services ir integrēta energopārvaldības sistēma starptautiskā standarta ISO 14001 paplašinājumā ietvaros, kura atbilst standarta prasībām.  

SIA VK Terminal Services ievēro normatīvo aktu prasības saistībā ar energopārvaldību un cenšas nepārtraukti uzlabot uzņēmuma darbības energoefektivitāti, tajā skaitā nodrošinot informācijas pieejamību un izvirzot energoefektivitāti kā vienu no galvenajām prioritātēm, jaunu iekārtu iegādes un investīciju projektu realizācijas procesā. Saskaņā ar energopārvaldības sistēmās prasībām, SIA VK Terminal Services regulāri ievieš energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus ar vislielāko novērtēto resursu ietaupījumu vai ekonomisko atdevi. SIA VK Terminal Services veicina energoefektivitātes politikas apzināšanos savu darbinieku vidū un darbinieku iesaistīšanos tās īstenošanā.